Hvilken skifteform skal jeg vælge?

Hvad er en skifteform, og hvorfor er det vigtigt for mig?

Skifteformen er selve processen eller den metode, man bruger til at behandle et dødsbo. Behandlingen af et dødsbo kan gøres på flere måder, og det er alt afhængig af, hvilken skifteform, du vælger.

I nogle tilfælde, vil en helt særlig skifteform være obligatorisk. I andre tilfælde kan det også være arvingerne, der skal beslutte, hvordan de vil skifte eller behandle boet. Valget af skifteform kan have stor skattemæssig betydning, ligesom det kan have betydning for, hvordan arven fordeles. Derudover skal man være opmærksom på, at der kan være forskellige omkostninger afhængig af, hvilken skifteform man benytter sig af. Det er derfor altid en god idé at søge rådgivning, inden man træffer valget om skifteformen.

Hos Doedsbo.dk har vi mange års erfaring med behandling af dødsboer, og I trygt lade en af vores dødsboadvokater stå for behandlingen. For en gratis indledende samtale om jeres forestående dødsbobehandling, kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden – så ringer vi til dig.

I skemaet nedenfor ser du en oversigt over de forskellige skifteformer og de forskellige krav, der er til hver:

Advokat bobestyrer mediator dødsbobehandling boskifte trygt boskifte privat skifte doedsbo.dk priser

Det private skifte

Ved et privat skifte bliver boet behandlet af arvingerne selv. Det betyder, at arvingerne selv skal stå for de praktiske ting omkring dødsboet. Det betyder dog ikke, at du ikke kan få hjælp af en advokat. Ved et privat skifte vil det være de efterladte, der har opgaven med at få betalt en eventuel gæld, få fordelt arven samt betale boafgift og evt. dødsboskat til tiden. Et privat skifte er typisk en billigere og en mere “smidig” behandlingsform, end eksempelvis et bobestyrerbo.

Kravene til et privat skifte er blot, at arvingerne er enige om processen. Derudover skal boet formodes at være solvent. Det betyder, at det er nødvendigt, at boets aktiver overstiger boets passiver. Det kræves også, at mindst en af afdødes arvinger er solvente, myndig, og ikke er repræsenteret af en værge. Derudover er det også et krav, at afdøde ikke i sit testamente har udelukket det private skifte. Endelig skal arvingerne være enige om de dispositioner, der skal træffes under boets behandling.

Ved privat skifte, hæfter arvingerne for gælden, men hvis særlige betingelser er opfyldt, vil arvingerne dog kunne bakke ud af dette gældsansvar. Se nærmere under udbakningsreglen.

Det er skifteretten, der tager stilling til, om boet kan udleveres til et privat skifte. Betingelserne skal være opfyldt, og der er helt særlige forhold, som ikke må tale imod udlevering til privat skifte.

Du kan læse mere om privat skifte her.

Det forenklede private skifte

Som navnet antyder, er det forenklede private skifte et mindre omfattende skifte, end det private skifte. Det betyder, at denne skifteform er enklere, hurtigere og billigere, sammenlignet med privat skifte.

På samme måde som ved et private skifte arvingerne, er det arvingerne der står for dødsbobehandlingen, og det er også arvingerne, der sørger for at skiftet sker korrekt.

Der er forskellige betingelser, der skal være opfyldt for at kunne gennemføre det forenklede private skifte. Som udgangspunkt skal betingelserne for et privat skifte være opfyldt. Herudover er der yderligere betingelser, som skal der tages højde for. Det er blandt andet et krav, at der af boet ikke skal betales bo- eller tillægsafgift. Det stiller krav om, at boets afgiftspligtige formue skal være mindre end 333.100 kr. (2024), som er bundfradraget. Der må ikke være arvinger, der skal betale tillægsboafgift. Boet må yderligere ikke være skattepligtigt. Afdøde må heller ikke have drevet selvstændig virksomhed på det tidspunkt vedkommende afgår ved døden eller i samme indkomstår. Disse er alt sammen krav for at kunne anmode skifteretten om det forenklede private skifte.

Du kan læse mere om det forenklede private skifte her.

Boudlæg

Boudlæg er er en skifteform, der i nogle tilfælde kan være obligatorisk. Et boudlæg er nemlig obligatorisk, hvis der ikke efterlades værdier, der overstiger 51.000 kr. (2024). Her fratrækkes rimelige begravelsesudgifter, pantsikret gæld, samt vurderingsomkostninger m.v. fra de efterladte værdier.

Ved boudlæg bliver boet udlagt direkte til den person som skifteretten vurderer, er afdødes nærmeste. Dette er både en konkret og social vurdering. Afdødes nærmeste forpligter sig til at dække udgifter til begravelse og udgifter til dødsbohandling. Det maksimale beløb hertil svarer til det beløb, som den pågældende modtager af boet.

Boudlægget er obligatorisk, og det betyder, at udlægget tilsidesætter de almindelige regler om arvens fordeling. Det tilsidesætter også eventuelle testamentebestemmelser.

Du kan læse mere om boudlæg her.

Ægtefælleudlæg

Det er muligt ved ægtefælle udlæg, at afdødes ægtefælle kan få hele boet udlagt. Her stilles der krav til de økonomiske forhold.

Det er et krav, at ægteparrets samlede formue er mindre end 870.000 kr. (2024).

Beregningen af den samlede formue, inkluderer livsforsikringsbeløb og pensionsudbetalinger, der udbetales pga. dødsfaldet. Ægtefællen har derfor krav på at udtage boet til ægtefælleudlæg, hvis formuen er under 870.000 kr. (2024). Dette er nemlig en ægtefælles ret.

Det betyder, at det tilsidesætter et eventuelt testamente bestemmelse og arvens fordeling. Det tilsidesætter også arvelovens regler om arvens fordeling samt om tvangsarv.

Ved ægtefælle udlæg er det en betingelse, at den efterlevende ægtefælle påtager sig afdødes gældsforpligtelser.

Derfor kræver det også en nøje overvejning, om et ægtefælleudlæg er smart.

I arveloven er der endvidere en regel, hvorefter længstlevende ægtefælle forlods kan udtage værdier opgjort på samme måde, som ovenfor nævnt om ægtefælleudlæg. Dette er reglen om suppleringsarv. Denne regel kan gøres gældende, når formuen overstiger 870.000 kr. (2024), og betingelser for ægtefælle udlæg derfor ikke er opfyldt.

Reglen om suppleringsarv er en regel, der giver mulighed for at supplere arven med midler fra boet, så den samlede formue, herunder særeje og arv til sammen er 820.000 kr.  Du kan læse mere om suppleringsarv her.

Du kan læse mere om ægtefælle udlæg her.

Det uskiftede bo

Det er i nogle tilfælde muligt for den længstlevende at sidde i uskiftet bo.

Det uskiftede bo er en mulighed, hvis afdøde var gift på dødstidspunktet, hvis afdøde efterlader sig livsarvinger (børn/børnebørn/oldebørn), og når der var helt eller delvis formuefællesskab i ægteskabet.

Det uskiftede bo betyder, at dødsboskiftet efter den førstafdøde ægtefælle udskydes, så afdødes livsarvinger først får deres arv, når længstlevende ægtefælle dør, eller når længstlevende beslutter sig for at skifte boet efter den førstafdøde.

Hvis du sidder i uskiftet bo, kan du som efterlevende bruge af boets midler. Det er muligt at formindske formuen, dispositionerne skal blot være rimelig mens der ikke skal være tale om et misbrug af boets midler.

Det er et krav, at du som længstlevende ægtefælle hæfter personligt for gældsforpligtelserne fra din afdøde ægtefælle. Som ægtefælle har du nemlig ret til at sidde i uskiftet bo, hvis der kun er fællesbørn mellem jer. Hvis ægtefælle havde særbørn fra tidligere forhold, er det et krav, at du får samtykke fra disse børn til at kunne sidde i uskiftet bo. Du kan også vælge kun at skifte med særbørnene og så sidde i uskiftet bo med jeres fællesbørn.

Skifteformen har været populær, men det er en konkret vurdering, både familiært og økonomisk. Det er altid vigtigt at overveje jeres muligheder nøje.

Hvis du er i tvivl, om uskiftet bo er den rette løsning for dig og dine pårørende, kan du læse meget mere om uskiftet bo lige her. 

Bobestyrerbehandling

Denne skifteform betyder at skiftet varetages af en bobestyrer. En bobestyrer kan være en en advokat eller en anden person, der er autoriseret til formålet. Du kan ønske, hvem der skal være bobestyrer for dit bo i dit testamente.

Bobestyreren har ansvaret for boets behandling og fordeling af arven. Derudover tager bobestyreren stilling til en række ting, der omhandler skiftet.

Der kan være forskellige årsager til at man vælger bobestyrerbehandling. Vi ser ofte, at der af arvinger vælger bobestyrerbehandling, hvis man på forhånd ved at der ikke vil være enighed om et privat skifte. Som nævnt tidligere, er hovedkravet til et privat skifte netop enighed blandt arvingerne. I nogle tilfælde bliver bobestyrerbehandler valgt fordi afdøde i et testamentsbestemmelse har ønsket skiftet ved en bobestyrer.

Man benytter sig også af bobestyrerbehandling, når afdøde ikke efterlader sig arvinger, eller hvis man ikke ved, om der er arvinger.

Når et bo antages at være insolvent, fordi passiverne er større end aktiverne, eller alle arvinger enten er under konkurs eller under værgemål, skal boet også behandles som bobestyrerbo. Du kan læse mere om bobestyrerbehandling her. 

Der kan også være andre situationer, hvor det er muligt for skifteretten at beslutte, at boet skal gå over til en anden skifteform. I disse tilfælde kan der være tale om et insolvent bobestyrerbo.

Insolvent bobestyrerbo

Hvis det formodes at være et insolvent dødsbo, og derfor indeholde flere passiver end aktiver, vil boet blive skiftet som et insolvent bobestyrerbo. I disse tilfælde er det en autoriseret bobestyrer, der varetager skiftet og træffer beslutninger.

Når et bo er insolvent, medfører det, at det ikke er muligt for alle kreditorer at få dækket deres krav.

Det er bobestyrerens opgave at sørger for, at boets midler bliver uddelt efter konkurslovens regler.

Du kan læse mere om insolvente bobestyrerboer her.

Hvilken skifteform skal jeg vælge?

Der er mange forskellige skifteformer, som du kan vælge imellem. Valget af skifteformen kan få afgørende betydning for dødsboets behandling og for dig som arving. Vi anbefaler, at du kontakter en specialiseret advokat på området, så du på den måde er klædt godt på til at vælge den rigtige skifteform for dig.

Hos Doedsbo.dk har vi mange års erfaring med behandling af private skifter og bobestyrerboer som autoriseret bobestyrer. Står I med et dødsbo, kan I trygt lade en af vores dødsboadvokater stå for behandlingen af dødsboet.

Ring til os på 70 10 13 30 for en gratis indledende samtale om jeres forestående dødsbobehandling. Hvis I ønsker at blive ringet op af os, kan I udfylde kontaktformularen her på siden.