Insolvent dødsbo

Hvad er et insolvent dødsbo?

Hvis det vurderes at samtlige aktiver, dvs. værdier, med tillæg af boets indtægter ikke dækker boets passiver, dvs. gæld, er boet insolvent. Det er den aktuelle salgsværdi af aktiverne, der indgår i bedømmelsen.

Hvis der er fast ejendom i boet, foretages der en skønsmæssig vurdering, hvor det blandt andet indgår, hvor hurtig ejendommen forventes at kunne sælges.

Hvis insolvens er åbenbar allerede i forbindelse med skifterettens indledende møde med arvingerne, og boet ikke kan berigtiges ved en anden skifteform, vil skifteretten udlevere boet direkte til insolvensbehandling ved en bobestyrer.

Det forekommer dog ofte, at man først udleverer boet til en anden skifteform, og derefter konstateres det, at boet er insolvent. Det sker typisk først et stykke henne i forløbet. Et eksempel kunne være, at boets faste ejendom bliver solgt til en lavere pris end forventet. Derefter fremsættes der enten fra arvingerne, kreditorerne eller bobestyreren en anmodning om overgang til insolvensbehandling.

Skifteretten er ikke bundet af autorisationsordningen, der gælder for solvente bobestyrerboer, når det kommer til valget af bobestyrer i et insolvent bo. Hvis der er en bestemmelse i afdødes testamente om valg af bobestyrer, er skifteretten heller ikke bundet af den.

Skifteretten vil vælge en advokat, der har erfaring med konkursbehandling og ofte vil det være mest praktisk, at en allerede udpeget bobestyrer fortsætter behandlingen af boet, efter at det er overgået til insolvensbehandling.

Hvad er bobestyrers opgaver under skiftet?

En bobestyrer skal sørge for at sikre og efterfølgende realisere boets aktiver. Bobestyreren udlodder midlerne i boet til de kreditorer, der efter reglerne er berettiget til hel eller delvis dækning.

Bobestyreren varetager kreditorernes interesse. En bobestyrer har samme forpligtelse over for kreditorerne i et insolvent bo, som bobestyrer i et solvent bo har overfor arvingerne.

Derfor skal væsentlige beslutninger forelægges kreditorerne, og der skal indkaldes til bomøder, hvis en kreditor forlanger det.

Derudover skal bobestyrer vejlede kreditorerne, om deres mulighed for at klage til skifteretten.

Hvordan er det typiske forløb?

Det første der sker, når man udleverer et insolvent bo til bobestyrerbehandling er, at man indrykker en bekendtgørelse i statstidende om insolvensbehandlingen.

Det kan være det sker samtidig med indrykningen af præklusivt proklama. Det er en annonce i Statstidende, hvor eventuelle kreditorer i boet får en frist på 8 uger til at anmelde deres krav. Overholdes fristen ikke vil kravet som hovedregel være bortfaldet (prækluderet).

Derefter udarbejdes åbningsstatus. Åbningsstatus er en oversigt over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen. Åbningsstatus sendes til boets kreditorer, skifteretten og SKAT.

I første del af bobehandlingen vil bobestyrer fokusere på at sikre boets aktiver. Hvis der er en fast ejendom i boet, sørger bobestyrer for at tinglyse en attest om bobestyrerbehandling på ejendommen.

Bobestyrer undersøger også grundlaget for de anmeldte krav, hvilket også kaldes fordringsprøvelse. Kreditorerne forelægges en fortegnelse over kravene med bobestyrers indstilling til, om de bør anerkendes. Hvis ingen protesterer, er kravene, som bobestyreren har indstillet til godkendelse, godkendt.

Derudover vil bobestyrer undersøge om afdøde, mens vedkommende var i live, har foretaget dispositioner, der har forrykket kreditorernes stilling. Der kan eksempelvis være tale om, at afdøde har favoriseret en kreditor frem for andre ved at betale hele denne kreditors gæld, uden samtidigt at betale de andre kreditorer.

Sådanne dispositioner har man mulighed for at tilsidesætte efter Konkursloven. Dog under visse betingelser. På den måde kan dødsboet forlange pengene tilbage fra den pågældende kreditor. Det kaldes omstødelse.

Afslutning af forløbet

Når bobestyrer har afklaret alle boets forhold, herunder har realiseret aktiverne, vil bobestyreren udarbejde et udkast til regnskab, endelig udlodning og redegørelse om boets behandling.

Udlodningen til kreditorerne sker i en bestemt rækkefølge. Det sker efter den såkaldte konkursorden.

Afsluttende indkalder man kreditorerne til bomøde til behandling af regnskabet og udlodningen.

Indkaldelsen sker med 2 ugers varsel ved bekendtgørelse i Statstidende. Det kan også ske ved almindeligt brev. Det er et krav, at det skal fremgå af bekendtgørelsen, hvad dividenden (den procentdel af gælden, der forventes dækket) udgør.

På bomødet vil kreditorerne kunne udtale sig om regnskabet og udlodningen. Udkastet vil blive stadfæstet på bomødet, med mindre udkastet lider af mangler.

Kreditorerne kan klage over bobestyrernes beslutning til skifteretten.

Hvilke kreditorer har krav på dækning?

Konkursorden opdeler kreditorerne i kategorier, som skal betales i en bestemt rækkefølge

I insolvente dødsboer dækkes kravene i følgende rækkefølge:

  1. Separatistkrav (f.eks. håndpantrettigheder)
  2. Rimelige begravelsesudgifter
  3. Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt pension
  4. Omkostningsbeløb, der indgår i boet i forbindelse med en tvangsauktion over fast ejendom, anvendes dog forlods til betaling af bobestyrernes arbejde i forbindelse med tvangsauktionen.
  5. Massekrav efter konkurslovens § 93: Omkostninger ved boets behandling, gæld pådraget ved boets behandling. Endvidere krav stiftet i tiden mellem dødsfaldet og afgørelsen om insolvens.
  6. Sekundære massekrav: F.eks. retsafgift
  7. Privilegerede krav: F.eks. lønkrav og afgiftskrav
  8. Simple krav: alle andre krav, der ikke er omfattet af en af ovenstående kategorier
  9. Efterstillede krav: krav på renter, bøder eller krav ifølge gaveløfter

Står du med et insolvent dødsbo?

Hos Doedsbo.dk er vi specialister indenfor dødsbobehandling og har mange års erfaring inden for området. Vi har derudover stor erfaring med konkursboer og insolvente boer, og du kan derfor være sikker på, at vi hjælper dig trygt videre.

For hjælp til behandling af et insolvent bo, så kontakt os på tlf.: 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular – så ringer vi dig op til en gratis indledende samtale.