Hvis arvinger er uenige

I forbindelse med behandlingen af et dødsbo, kan der opstå uenigheder mellem arvinger. I en tid med mange følelser på spil kan gamle stridigheder i familien blusse op, eller der kan opstå uenighed om forståelsen af afdødes ønsker.

Uenige arvinger gribes forskelligt an, afhængigt af hvilken måde boet skiftes på. Du kan læse nærmere om de forskellige måder nedenfor.

Privat skifte

Forudsætningen for at skifte et dødsbo som et privat skifte er, at arvingerne er enige om de beslutninger, der skal foretages i dødsboet. Hvis arvingerne ikke kan blive enige, er betingelserne for et privat skifte ikke længere opfyldte, og dødsboet skal derfor tages under bobestyrerbehandling, som du kan læse mere om nedenfor.

Arvingernes umiddelbare uenigheder kan dog ofte løses forligsmæssigt, så det er muligt at fortsætte med at skifte dødsboet privat.

I sager vedrørende arvestrid har vi god erfaring med at benytte os af mediation (mægling), som er en fleksibel og mere uformel form for konfliktløsning, der gennemføres med hjælp fra en advokat, der er uddannet mediator.

Bobestyrerboer

Hvis et dødsbo behandles som et bobestyrerbo er der en række regler, der angiver, hvordan konflikter skal løses, så bobehandlingen kan fortsættes. Som det første vil bobestyrer dog oftest forsøge at opnå en forligsmæssig løsning blandt arvingerne.

Hvis det ikke lykkes at løse konflikten forligsmæssigt, er der forskellige måder at løse uenigheden mellem arvingerne på. Fremgangsmåden er afhængig af, hvad det er, arvingerne er uenige om, idet det enten er bobestyreren eller Skifteretten der herefter er kompetente til at løse konflikten.

I nedenstående 5 tilfælde er det i sidste ende Skifteretten, som skal afgøre eventuelle uenigheder:

  1. Retten til at arve, herunder retten til at overtage aktiver efter vurdering.
  2. Fordringer og krav mod boet, mod bobestyrer, mod skifteretten eller mellem arvingerne i boet.
  3. Krav på tilbagebetaling eller tilbagelevering til boet
  4. Uenighed om retten til livsforsikringer m.v., der udbetales i anledningen af dødsfaldet
  5. Krav, som boet fremsætter, når parterne er enige herom.

Hvis arvingerne er uenige om et af ovenstående punkter, vil bobestyrer derfor opfordre arvingerne til at anlægge en retssag. Hvis arvingerne ikke anlægger en retssag, vil bobestyrer redegøre for bobestyrers opfattelse af uenigheden og løsningen derpå. Hvis arvingerne ikke er enige i vurderingen, vil bobestyrer igen opfordre til sagsanlæg. Hvis en af arvingerne herefter anlægger en sag, vil det dermed være Skifteretten der skal afgøre uenigheden. Hvis ingen af arvingerne anlægger en sag, vil det derimod være bobestyrers redegørelse der lægges til grund for sagens videre behandling.

Ved uenighed omkring andre forhold end de ovennævnte, er det bobestyrer der træffer beslutninger i dødsboet. Hvis der er tale om væsentlige spørgsmål, skal bobestyrer dog indkalde arvingerne til et bomøde. På et sådant bomøde vil an arving kunne kræve, at der skal foretages afstemning omkring uenigheden.

Står du i en arvestrid og har du brug for hjælp?

Hos Doedsbo.dk står vi klar til at hjælpe dig videre med dit dødsboskifte og få løst jeres konflikter, hvad enten dette kan ske forligsmæssigt eller med rettens involvering. Vi har mange års erfaring som både mediatorer og bobestyrere.

For en gratis indledende samtale om den forestående dødsbobehandling, kontakt os på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden – så ringer vi dig op.